Ondernemingsgegevens

Equestrian Brand Development BV

Kruisbeeldstraat 119, B-9220 Hamme

[email protected]
BEBE0471.955.874

RRP Dendermonde

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Equestrian Brand Development, een BV met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat 119, BTW BE 0471.955.874, RPR Dendermonde, (hierna E.B.D.) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van E.B.D. moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door E.B.D. aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden E.B.D. E.B.D. is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. E.B.D. is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door E.B.D.  E.B.D. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

 

Bestellen

Bij bestellingen via de webwinkel dient de klant het product van zijn/haar keuze aan te klikken en d.m.v. de button “voeg toe aan winkelwagen” deze te bevestigen. Als de klant alle gewenste producten heeft toegevoegd aan de winkelwagen, kan de klant op de winkelwagen klikken en eventueel nog wijzigingen aanbrengen voordat hij/zij op “bestellen” klikt.

Gedurende het bestelproces kan de klant d.m.v. de backspace toets of d.m.v. de toets “wijzig” altijd teruggaan in het bestelproces. Bestellingen via de webwinkel worden bevestigd per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Voor bestellingen via de webwinkel geldt dat de klant het recht heeft om het artikel binnen 14 dagen na ontvangst in originele staat en verpakking retour te sturen indien het product niet aan zijn/haar verwachting voldoet.

Bestellingen worden de volgende werkdag verwerkt en verzonden.
Indien wij de bestelling in het weekend of op een officiële feestdag ontvangen dan wordt de bestelling op de eerste volgende werkdag verzonden.
Wanneer u speciale wensen heeft omtrent de verzending kunt u dit of per e-mail kenbaar maken.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • Kredietkaart
  • iDEAL
  • Sofort Banking

 

E.B.D. is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

 

E.B.D. streeft ernaar om binnen 3 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Er wordt pas geleverd wanneer de koopprijs (en eventuele andere kosten) door E.B.D. is ontvangen. E.B.D. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
E.B.D. is gerechtigd deelleveringen te verrichten.
Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden. E.B.D. zorgt voor bezorging bij voorkeur door DPD. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. Voor afgifte is het plaatsen van een handtekening verplicht.
E.B.D. is gerechtigd om – indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van haar verplichtingen daarvoor noodzakelijke derden in te schakelen. De Klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de Klant, behoudt E.B.D. zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder eventuele kosten van vervoer en opslag) door te berekenen aan de klant. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde diensten/goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

 

Leveringen gebeuren bij voorkeur door DPD

De gebruikelijke tijdsduur van leveringen via DPD is als volgt:

België: 1-3 werkdagen

Nederland, Duitsland, Luxemburg: 1-4 werkdagen

Andere EU-landen: 2-6 werkdagen

Landen buiten EU: op aanvraag

 

Kosten voor levering via DPD:

België – Nederland:      –      Kosteloos voor levering van aankopen +€100

  • Aankopen -€100 = € 6 kosten

Duitsland, Luxemburg: € 15

Andere EU-landen + Noorwegen/VK: € 25

Landen buiten EU: op aanvraag

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan E.B.D.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de E.B.D. was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van E.B.D.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van E.B.D. te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij E.B.D.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Equestrian Brand Development BV, Kruisbeeldstraat 119, B-9220 Hamme, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Equestrian Brand Development heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Equestrian Brand Development, Kruisbeeldstraat 119, B-9220 Hamme. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt E.B.D. zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Equestrian Brand Development BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Equestrian Brand Development op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Equestrian Brand Development wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Equestrian Brand Development geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Equestrian Brand Development betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan E.B.D.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant E.B.D. zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De Klantendienst van E.B.D. is bereikbaar via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Kruisbeeldstraat 119, B-9220 Hamme. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Equestrian brand Development respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • De uitvoering van de afgesloten overeenkomst
  • Het verwerken van de bestelling
  • Marketingdoeleinden

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Equestrian Brand Development, Kruisbeeldstraat 119, B-9220 Hamme, [email protected] gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot [Equestrian Brand Development, Kruisbeeldstraat 119, B-9220 Hamme, [email protected]

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, E.B.D. heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door E.B.D. om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van E.B.D. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De Rechtbank van Dendermonde is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst. De Nederlandstalige tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.